Ogłoszenie w przedmiocie konkursu ofert na badanie sprawozdania finansowego

Ogłoszenie w przedmiocie konkursu ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki pod firmą:
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa Sp. z o.o.
KRS 0000114850

Rada Nadzorcza Spółki działającej pod firmą: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Rudawa Sp. z o.o. z siedzibą w Rudawie uprzejmie informuje o prowadzonym konkursie ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania za lata obrotowe 2021 i 2022 z możliwością przedłużenia na kolejny okres dwuletni.

Oferty w formie pisemnej wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Spółki (pocztą lub osobiście) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki” – w terminie do dnia 17 października 2021 r. do godziny 9:00. Decyduje data faktycznego doręczenia.

Pobierz: Ogłoszenie badanie bilansu
Pobierz: Załączniki do procedury